top of page

Biedrības “Krievu balss Latvijai”

Statūti

1. Vispārējie noteikumi

 

1.1. Biedrības nosaukums ir “Krievu balss Latvijai” (turpmāk – Biedrība). Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir “Russian voice for Latvia”. Biedrības nosaukuma tulkojums krievu valodā ir «Русский голос для Латвии».

 

1.2. Biedrība ir brīvprātīga organizācija, kas izveidota un darbojas uz pašiniciatīvas un pašpārvaldes pamata. Tā ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

1.3. Biedrība savā darbībā ir politiski neatkarīga, nevar būt asociēta ar kādu konkrētu politisko spēku un ir gatava sadarboties ar jebkuras partijas, partiju apvienības vai biedrības pārstāvjiem, ja tas veicina šajos Statūtos noteikto mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildīšanu. Biedrības likumisko un pilnvaroto pārstāvju personiskā darbība kādā politiskajā partijā vai partiju apvienībā ir viņa kā privātpersonas personīgā atbildība un nevar ietekmēt Biedrības neatkarīgo statusu tādā mērā, ka tas varētu traucēt šajos Statūtos noteikto mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildīšanu.

 

1.4. Biedrība darbojas atbilstoši Latvijas Republikas likumiem, normatīvajiem aktiem un šiem Statūtiem.

2. Biedrības mērķi un uzdevumi

 

2.1.  Biedrības mērķi ir:

2.1.1. vienota un saliedēta politiskā nācija, kuras pamatā ir kopīga Latvijas identitāte, vērtības un vēsture;

2.1.2. stipra pilsoniskā sabiedrība, visu Latvijas iedzīvotāju aktīva līdzdalība politiskajos procesos valstī ar vēlmi padarīt to par veiksmīgu un plaukstošu vietu nākamajām paaudzēm un Latvijas vārda nešana Eiropā un pasaulē;

2.1.3. moderna, brīva, demokrātiska, plaukstoša, ekonomiski attīstīta un pasaulei atvērta Latvija kā vienotas un brīvas Eiropas neatņemama sastāvdaļa.

 

2.2.  Biedrības uzdevumi mērķa sasniegšanai ir:

2.2.1. veicināt vienotas, uz Latvijas valsts identitāti balstītas politiskās nācijas veidošanos;

2.2.2. organizēt kultūras, sabiedriskos un politiskos pasākumus Latvijas sabiedrības saliedētības veicināšanai;

2.2.3. stiprināt pilsonisko apziņu Latvijas sabiedrībā, veicināt visu Latvijas iedzīvotāju aktīvāku līdzdalību valsts politiskajos procesos, popularizēt demokrātijas un cilvēktiesību vērtības Latvijas sabiedrībā;

2.2.4. veicināt sabiedrības integrāciju, arhaisku aizspriedumu pārvarēšanu, kā arī pretdarboties ārējai totalitārai ietekmei uz Latvijas sabiedrību;

2.2.5. veicināt spriedzes mazināšanu sabiedrībā, šķelšanās pārvarēšanu un konfliktu risināšanu civilizētā un demokrātiskā ceļā;

2.2.6. veicināt Latvijas krievu (krieviski runājošās) kopienas pozitīvo tēlu kā uz vienotu Latvijas identitāti balstītu Latvijas politiskās nācijas sastāvdaļu;

2.2.7. veidot demokrātisku un Latvijai lojālu sociāli politisko platformu Latvijas krievu (krieviski runājošajai) kopienai Latvijā;

2.2.9. vākt ziedojumus labdarības pasākumiem un organizēt ziedotās naudas un citu materiālo un finanšu līdzekļu piesaistīšanu un izlietošanu;

2.2.10.  veicināt Latvijas integrāciju Eiropas institūcijās, stiprināt Latvijas kā nozīmīgas ES un NATO dalībvalsts pozīcijas, kā arī celt Latvijas prestižu starptautiskajā līmenī.

 

2.3.  Biedrības darbības veidi: darba grupu, paneļdiskusiju, izstāžu, jauniešu nometņu,  kultūras pasākumu, konkursu, performanču, protesta akciju un demonstrāciju organizēšana, sabiedriskās domas pētījuma veikšana, izdevējdarbības, multimediju materiālu (video, foto, animācijas, filmas, īsvideo u.c.) un satura radīšana sociālajiem tīkliem, kā arī citi darbības veidi, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

 

3. Biedrības biedri un atbalstītāji, to tiesības, pienākumi, iestāšanās,  izstāšanās un izslēgšanas kārtība

 

3.1. Biedrībā ir dažāda statusa dalībnieki – atbalstītāji un biedri (turpmāk arī  – Dalībnieki), kuriem ir atšķirīgas tiesības un pienākumi, kā arī iestāšanās kārtība.

 

3.2. Par Biedrības biedriem var būt personas, kas aktīvi darbojušās Biedrības mērķu sasniegšanai un Biedrības Valdei (turpmāk – Valdei) iesniegušas Valdes noteikta parauga pieteikumu.

 

3.3. Par Biedrības atbalstītājiem var būt personas, kas Valdei iesniegušas Valdes noteikta parauga pieteikumu.

 

3.4. Lēmumu par Dalībnieka uzņemšanu Biedrībā pieņem Valde. Valde pieteicēja iesniegumu izskata divu mēnešu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valde lēmumu elektroniski paziņo pieteicējam divu nedēļu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

3.5. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu un pieteicējs nav uzņemts par Biedrības Dalībnieku, viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada.

 

3.6. Biedrības biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to Valdei. Biedrības atbalstītājs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, elektroniski paziņojot par to Valdei.

 

3.7. Biedrības Dalībnieku var izslēgt no Biedrības vai mainīt biedra statusu uz atbalstītāja statusu ar Valdes vai biedru sapulces lēmumu, ja:

3.7.1. Dalībnieks nepilda biedru kopsapulces vai valdes lēmumus;

3.7.2. Dalībnieks nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

3.7.3. Dalībnieks ar savu darbību kaitē Biedrības mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei;

3.7.4. Dalībniekam ir izveidojies biedra naudas vai atbalstītāja naudas (turpmāk – Dalībnieka nauda) parāds par sešiem vai vairāk mēnešiem;

3.7.5. biedrs apzināti nomelno Biedrības publisko reputāciju;

3.7.6. biedrs darbojas citas organizācijas vai interešu grupas interesēs, kuras darbība ir pretrunā ar Biedrības vērtībām un principiem.

 

3.8. Lēmumu par izslēgšanu no Biedrības vai biedra statusa maiņu uz atbalstītāja statusu un šī lēmuma motivāciju Valde Dalībniekam paziņo rakstveidā piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

3.9. Elektronisko dokumentu apritē starp Biedrību un Dalībniekiem elektroniskais dokuments uzskatāms par parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs.

 

4. Biedru un atbalstītāju tiesības un pienākumi

 

4.1. Biedrības biedru tiesības:

4.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

4.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

4.1.3. iesaistīties brīvprātīgā darbā Biedrības mērķu sasniegšanai;

4.1.4. iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

4.1.5. piedalīties Biedrības darbībā, lai sasniegtu šajos Statūtos noteiktos mērķus (turpmāk – Projekts)  kā arī tikt ievēlētam par atbildīgo personu Projektu īstenošanā.

 

4.2. Biedrības biedru pienākumi:
4.2.1. ievērot šos Statūtus un pildīt biedru sapulces un Valdes lēmumus;
4.2.2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;
4.2.3. nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības prestižu sabiedrībā;
4.2.4. viena mēneša laikā informēt Biedrību par vārda, uzvārda, personas koda (ja tāda nav, – dzimšanas datuma, personu apliecinoša dokumenta numura un izdošanas datuma, valsts un institūcijas, kas dokumentu izdevusi) un dzīvesvietas adreses (juridiskās personas nosaukuma un adreses), elektroniskās adreses un tālruņa numura izmaiņām;
4.2.5. maksāt biedra naudu.

4.3. Ar biedru sapulces vai valdes lēmumu nosakot Biedrības biedriem saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

4.4. Biedrības atbalstītājiem ir šādas tiesības:
4.4.1. saņemt informāciju par Biedrības darbību;
4.4.2. iesaistīties brīvprātīgā darbā Biedrības mērķu sasniegšanai;
4.4.3. iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
4.4.4.  piedalīties Projektu īstenošanā.

4.5. Biedrības atbalstītāju pienākumi:
4.5.1. ievērot šos Statūtus un pildīt biedru sapulces un Valdes lēmumus;
4.5.2. nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības prestižu sabiedrībā;
4.5.3. maksāt atbalstītāja naudu.

 

5. Biedrības struktūrvienības

 

5.1. Ar Valdes lēmumu var izveidot Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

 

5.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Valde.

6. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

 

6.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

 

6.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

 

6.3. Kārtējā biedru sapulci sasauc vienu reizi gadā. Kārtējā biedru sapulcē apstiprina Biedrības gada pārskatu pirms tā iesniegšanas un ievēl revidentu.

 

6.4. Ārkārtas biedru sapulci var sasaukt pēc Valdes iniciatīvas vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

 

6.5. Biedru sapulci sasauc, pirms sapulces nosūtot katram biedram uzaicinājumu uz biedru reģistrā norādīto elektronisko adresi.

 

6.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.

 

6.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā atkārtoti sasauc biedru sapulci, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

 

6.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par Statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7. Izpildinstitūcija

 

7.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no trīs Valdes locekļiem.

 

7.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē Valdes priekšsēdētāju, kurš organizē Valdes darbu.

 

7.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

 

7.4. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt Biedrību atsevišķi. Ikviens no pārējiem Valdes locekļiem pārstāv Biedrību kopā ar vienu citu Valdes locekļu.

 

7.5. Valdes locekļu darbs biedrībā ir brīvprātīgs. Biedru sapulce var paredzēt atlīdzību par Valdes locekļu pienākumu pildīšanu.

 

7.6. Valdi pārvēlē kārtējā biedru sapulcē aiznākamajā gadā pēc tās ievēlēšanas.

 

7.7. Valdes vēlēšanas notiek atklāti. Ikviens biedrs var balsot par vairākiem kandidātiem.

 

7.8. Ikvienam biedram ir tiesības izvirzīt savu vai kāda cita biedra kandidatūru Valdes vēlēšanās. Balsošana notiek tikai par tiem biedriem, kuri piekrituši kandidēt.

 

7.9. Valdē ievēl tos kandidātus, kuri saņēmuši lielāko balsu skaitu un par kuriem nobalsojuši vairāk nekā puse klātesošo biedru.

 

7.10. Ja vēlēšanu pirmajā kārtā vairākiem kandidātiem ir vienāds balsu skaits, un tādēļ nav iespējams noteikt, kurš no viņiem ir ievēlēts, vai arī ja vairāk nekā puse klātesošo biedru nobalsojuši par mazāk nekā trīs kandidātiem, rīko nākamo vēlēšanu kārtu, kurā balso tikai par tiem kandidātiem, kas iepriekšējās kārtās nav ievēlēti, diskvalificējot kandidātu (kandidātus), par kuru (kuriem) nodots vismazākais balsu skaits. Valdē tiek ievēlēti tie kandidāti, kuri saņēmuši lielāko balsu skaitu un par kuriem nobalsojuši vairāk nekā puse klātesošo biedru. Šo procedūru atkārto, līdz tiek ievēlēti trīs valdes locekļi.

 8. Biedrības finanses un īpašums

 

8.1. Biedrībai ir savs īpašums. Tā ir tiesīga savā īpašumā iegūt vai zaudēt mantiskās un personiskās nemantiskās tiesības, būt prasītājs un atbildētājs tiesā, atvērt norēķinu, valūtas un citus kontus.

 

8.2. Biedrības naudas līdzekļi veidojas no:
8.2.1. Dalībnieku naudas maksājumiem;

8.2.2. juridisko un fizisko personu ziedojumiem;

8.2.3. ienākumiem, kas gūti no saimnieciskās darbības;

8.2.4. Biedrībai piederošās mantas;

8.2.5. piesaistīta finansējuma;

8.2.6. no citiem likumos atļautajiem ienākumiem.

8.3. Biedrības līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka Valde saskaņā ar biedru sapulcē noteiktiem darbības pamatvirzieniem, kā arī ievērojot šos Statūtus. Tā veicama Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

 

8.4. Dalībnieka naudas apmēru nosaka biedru sapulce. Valde ir tiesīga daļēji vai pilnībā atbrīvot Dalībnieku no Dalībnieka naudas samaksas pienākuma, ja tam ir pamatots iemesls.

 

8.5. Dalībnieka naudas samaksas kārtību nosaka Valde.

9. Revidents

 

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

 

9.2. Biedrības revidents nevar būt Valdes loceklis.

 

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

 

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

 

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.

 

 10. Projekti

 

10.1. Biedrības darbība, lai sasniegtu šajos Statūtos noteiktos mērķus, ir sadalīta Projektos.

 

10.2. Projekta īstenošanai var piesaistīt papildu finansējumu vai piešķirt līdzekļus no Biedrības finanšu līdzekļiem.

 

10.3. Projekta īstenošanai no Biedru vidus ieceļ atbildīgo personu. Projekta īstenošanā var piedalīties Dalībnieki un trešās puses līgumslēdzēji.

 

10.4. Pirms Projekta īstenošanas uzsākšanas nosaka un dokumentē Projekta aprakstu, galīgos mērķus, nepieciešamās izmaksas, mērķu sasniegšanas metodes, Projekta atbildīgās personas, izpildītājus, līgumslēdzējus un tamlīdzīgi. Ar atbildīgo personu, izpildītājiem un trešo pušu darbuzņēmējiem var slēgt līgumu. Pēc Projekta īstenošanas rezultātus summē un dokumentē (progress šajos Statūtos noteikto mērķu sasniegšanā, izlietoto līdzekļu apjoms, sabiedrības reakcija un tamlīdzīgi). Pārskatu un visu dokumentāciju nodod Biedrības arhīvā, kur tā glabājas nenoteiktu laiku.

 

10.5.  Par Projekta īstenošanu atbildīgajai personai un citām iesaistītajām pusēm var piešķirt atlīdzību atbilstoši ieguldījumam Projekta īstenošanā. Atlīdzības apmēru nosaka Valde.

 

bottom of page